Kỹ năng làm việc của Bí thư Đoàn

Đăng lúc: Thứ năm - 25/04/2013 16:21 - Người đăng bài viết: Phan Tuyền
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác của người Bí thư Đoàn, thì phương pháp công tác là một yêu cầu quan trọng cần thiết. Có phương pháp công tác tốt sẽ giúp cho Bí thư Đoàn có một phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, chất lượng cao, nói được làm được, làm có hiệu quả, quy tụ được nhiều lực lượng, nhiều người cùng làm với mình; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tốt các công việc của Đoàn, thể hiện tốt vai trò thật sự là người thủ lĩnh thanh niên.
 Ỹ NĂNG LÀM VIỆC CỦA BÍ THƯ ĐOÀN
 1. Xây dựng và ban hành qui chế làm việc của BCH, BTV Đoàn:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định, Bí thư Đoàn có trách nhiệm dự thảo và trình BCH Đoàn thông qua qui chế làm việc cả nhiệm kỳ của BCH và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong BCH, BTV. Quy chế làm việc của BCH Đoàn qui định chế độ hội họp, thông tin báo cáo; mối quan hệ giữa các cá nhân ủy viên BCH, ủy viên BTV; mối quan hệ giữa BCH, BTV Đoàn với Bí thư các chi đoàn và với ĐVTN; là cơ sở để Bí thư Đoàn lãnh đạo, điều hành các công việc của Đoàn.
Sau khi ban hành qui chế làm việc của BCH, BTV Đoàn, Bí thư phải làm việc theo quy chế; phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế; kịp thời đề nghị BCH bổ sung hoặc điều chỉnh qui chế, nếu thấy những điểm không phù hợp; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong nội bộ BCH, BTV.
2. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác:
Nghị quyết chương tình công tác là những nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo điều hành trong từng thời gian cụ thể, được đề ra một cách chủ động, toàn diện và đảm bảo thực hiện bao quát nhưng có trọng tâm, trọng điểm.
-  Xây dựng, ban hành Nghị quyết, chương trình công tác:
+ Nghị quyết, chương trình công tác của Đoàn phải được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của cấp ủy, của Đoàn cấp trên, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi, điều kiện thực tế tại địa phương, đồng thời phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương cơ sở.
+ Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, chương trình công tác phải xác định được trọng tâm nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu đạt được và các giải pháp thực hiện cụ thể; phát huy trí tuệ tập thể, khả năng sáng tạo của từng ủy viên BCH, BTV; định hướng và gợi ý cho từng cá nhân phát biểu ý kiến đóng góp; chọn lọc những ý kiến có nội dung, giải pháp phù hợp để đưa vào Nghị quyết, chương trình công tác.
+ Trên cơ sở dự thảo cùng với các ý kiến đóng góp phù hợp được chọn lọc bổ sung và được đa số thành viên trong tập thể BCH, BTV biểu quyết thông qua, Bí thư Đoàn là người trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho Phó Bí thư ký ban hành Nghị quyết, chương trình công tác.
-  Tổ chức triển khai Nghị quyết, chương trình công tác:
 + Hiệu quả công tác của Bí thư Đoàn không chỉ dừng lại ở việc xây dựng và ban hành Nghị Quyết, chương trình công tác mà điều quan trọng hơn là kết quả đạt được qua việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác.
 + Căn cứ Nghị quyết, chương trình công tác để có kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu cơ bản; triển khai quán triệt trong đội ngũ cán bộ, ĐVTN; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách tổ chức các hoạt động tại cơ sở để thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia thực hiện.
+ Trong quá trình triển khai thực hiện cần chú ý đến việc chọn điểm, chọn diện để hướng dẫn xây dựng mô hình làm cơ sở đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng; định kỳ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để tập trung chỉ đạo kịp thời; sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác gắn với tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách.
3. Tham mưu, đề xuất, phối hợp:
- Bí thư Đoàn giữ mối quan hệ là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải thường xuyên báo cáo tình hình công tác TN và tham mưu với cấp ủy để tăng cường sự lãnh đạo; giữ mối quan hệ làm việc định kỳ giữa cấp ủy với BCH, BTV Đoàn; tham mưu cho cấp ủy ban hành các Nghị quyết về lãnh đạo công tác TN.
- Đề xuất với chính quyền hỗ trợ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động hoặc tạo điều kiện để tổ chức Đoàn đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc tại đơn vị có ý nghĩa vừa phát huy vai trò của thanh niên trong việc phát triển KT-XH, vừa tạo kinh phí hoạt động cho tổ chức Đoàn.
- Tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể, các ngành tại địa phương có liên quan đến công tác thanh thiếu nhi nhằm tạo nguồn lực cho các hoạt động, thu hút sự quan tâm của xã hội đối với công tác thanh thiếu nhi.
4. Tổ chức các cuộc họp và tham gia hội họp:
- Họp là một hình thức rất quan trọng của BCH, BTV do Bí thư Đoàn triệu tập và chủ trì. Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, Bí thư Đoàn phải chủ động duy trì các cuộc họp BCH, BTV theo qui chế làm việc để tự phê bình và phê bình, tổng kết đánh giá kết quả công tác, đồng thời xây dựng và ban hành các Nghị quyết và chương trình công tác hoặc họp đột xuất để bàn bạc thống nhất giải quyết các công việc của Đoàn.
- Tất cả các cuộc họp đều phải được chuẩn bị chu đáo như: xác định mục đích, yêu cầu; thành phần dự họp; chương trình, nội dung, tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức; giành thời gian nghiên cứu kỹ các nội dung, tài liệu cuộc họp, dự kiến trước các tình huống diễn biến trong cuộc họp và chuẩn bị điều hành cuộc họp trước khi tiến hành họp.
- Khi điều hành cuộc họp, cần tạo điều kiện để có nhiều ý kiến phát biểu, kể cả các ý kiến trái ngược nhau; biết khơi gợi vấn đề, hướng ý kiến vào trọng tâm cần bàn; biết kết thúc khi vấn đề đã được làm sáng tỏ.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Đoàn cấp trên, cấp ủy, chính quyền hoặc các tổ chức khác mời dự. Trước khi dự họp cần nghiên cứu kỹ nội dung, chương trình, các báo cáo tài liệu có liên quan đến cuộc họp và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong cuộc họp nếu có yêu cầu hoặc xét thấy cần thiết.
5. Sắp xếp lịch làm việc và cập nhật thông tin công tác:
- Sắp xếp lịch làm việc của cá nhân theo tuần, tháng, quí, năm sẽ giúp cho Bí thư Đoàn có sự chủ động hơn trong công việc đảm bảo vừa có thời gian giải quyết các công việc tại văn phòng, vừa tham gia được các hoạt động của cơ sở. Đồng thời tạo thuận lợi trong việc kiểm điểm các công việc đã thực hiện và dự kiến cho công việc tiếp theo.
- Qui định cụ thể chế độ thông tin báo cáo công tác giữa cá nhân với tập thể BCH, BTV và ngược lại; giữa các chi đoàn với Đoàn cơ sở và ngược lại; thường xuyên nắm bắt thông tin thông qua tham gia các hoạt động tại cơ sở, của Đoàn cấp trên để phục vụ cho công tác.
 6. Tăng cường kiểm tra công tác:
- Kiểm tra là một khâu quan trọng không thể thiếu trong công tác của Bí thư Đoàn, việc thường xuyên kiểm tra sẽ đảm bảo các Nghị quyết, chương trình công tác được triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo mục đích yêu cầu đã đề ra. Kiểm tra để nắm tình hình, kết quả thực hiện một cách có hệ thống như: những việc làm được, chưa được, nguyên nhân, những thuận lợi, khó khăn… để từ đó đúc kết kinh nghiệm và kịp thời có giải pháp chỉ đạo cho phù hợp.
- Kiểm tra thông qua các báo cáo, các cuộc họp định kỳ; qua dư luận của cán bộ, ĐVTN và quần chúng nhân dân; qua tiếp cận thực tế các hoạt động tại cơ sở; qua kiểm tra chuyên đề hoặc kiểm tra định kỳ…
7. Rèn luyện phong cách, kỹ năng làm việc:                   
- Luôn thể hiện sự gương mẫu khiêm tốn, cởi mở, chân thành trong lối sống, trong xử lý công việc. Khi nói phải giữ thái độ nghiêm túc, lời lẽ ôn hòa, rõ ràng, lịch thiệp, lời nói luôn phải đi đôi với việc làm, trực tiếp đôn đốc thực hiện công việc. Không ngừng tự học tập, trao dồi nghiệp vụ, kỹ năng công tác để ứng dụng vào quá trình công tác. 
- Thuyết phục để đạt tới sự nhất trí cao của cán bộ, ĐVTN mà không áp đặt, có thể trực tiếp hoặc qua các thành viên khác, thông qua thảo luận dân chủ, qua kết quả công việc thực tế. Biết lắng nghe mọi người ở mọi nơi, mọi lúc và biết chắt lọc tiếp thu các ý kiến chính xác.
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời, công bằng sự đóng góp của các cá nhân cán bộ, đoàn viên, chi đoàn trước tập thể, tạo sự đồng tình của mọi người vì sự đánh giá đó; tạo được lòng tự tin, tự hào, tự trọng của các cá nhân và tập thể được biểu dương, đặc biệt là đối với các nhân tố mới.
- Biết chê đúng lúc, đúng chỗ; phê bình nhẹ nhàng, không chạm vào lòng tự trọng của đối tượng, không làm cho họ tự ái. Đối với thái độ vô trách nhiệm của một cá nhân nào đó cần dùng sức mạnh và ý kiến của tập thể để phê phán. Tuy nhiên phải hết sức độ lượng, không định kiến, thành kiến, không đẩy người có lỗi vào chân tường, nên mở đường, định hướng cho họ khắc phục khuyết điểm và phấn đấu sửa chữa.
8. Những điều cần tránh của Bí thư Đoàn:
- Lời nói không đi đôi với việc làm.
- Nguyên tắc cứng nhắc, không biết tùy cơ ứng biến.
- Bảo thủ, không biết nhận lỗi và sửa sai khi có thiếu sót.
- Bao biện, nghĩ thay, làm thay, không khuyến khích và phát huy tính chủ động của cá nhân cán bộ, đoàn viên.
- Định kiến, thành kiến với khuyết điểm của người khác.
- Bệnh hành chính, sự vụ, giấy tờ.
- Dễ làm, khó bỏ, thực hiện công việc không đến nơi, đến chốn.
- Sa vào chủ nghĩa hình thức, chạy theo thành tích.
- Ngại tiếp xúc với quần chúng thanh niên, kiêu ngạo, tự phụ trong quan hệ và thực hiện công việc.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác của người Bí thư Đoàn, thì phương pháp công tác là một yêu cầu quan trọng cần thiết. Có phương pháp công tác tốt sẽ giúp cho Bí thư Đoàn có một phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, chất lượng cao, nói được làm được, làm có hiệu quả, quy tụ được nhiều lực lượng, nhiều người cùng làm với mình; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tốt các công việc của Đoàn, thể hiện tốt vai trò thật sự là người thủ lĩnh thanh niên.
 
 
Tác giả bài viết: GT
Nguồn tin: Trích từ sổ tay cán bộ Đoàn

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem Phim HayXem Phim Hay